Pozvánka na Valnou hromadu FK Jiskra Mšeno

V souladu se Stanovami čl.III. FK Jiskra Mšeno-Jablonec n.N. svolává Výkonný výbor Valnou hromadu na pondělí 10.8.2020 od 16:30hod. do klubovny FK J.Mšeno.

Právo zúčastnit se má každý člen klubu FK J.Mšeno starších 18 let.

Dle čl.III. bod 4 v případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina delegátů s hlasem rozhodujícím, je Valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných delegátů.

Program:

1. Úvod, zahájení

2. Volby mandátové, návrhové komise a volební komise

3. Zpráva o činnosti VV za uplynulé období

4. Zpráva o hospodaření za uplynulé období

5. Zpráva mandátové komise

6. Volba předsedy

7. Volba 4 členů Výkonného výboru

8. Volba revizní komise

9. přestávka

10. Schválení členských příspěvků na další období

11. Diskuse

12. Zpráva návrhové komise

13.Závěr

 

V Jablonci nad Nisou dne 17.7.2020

 

Dokumenty ke stažení:

Pozvánka na Valnou hromadu

Návrh kandidátky

Návrh volebního řádu

Jednací řád